logo Funduszy Europejskich, logo Opolskie Kwitnące, logo Unia Europejska

„Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców subregionu północnego”

Wnioskodawca: OPTIMA MEDYCYNA S.A.

Planowany okres realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2019

Całkowita wartość projektu: 4.196.941,67 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 3.966.109,85 zł (94,5%)

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„Województwo Opolskie wymaga zdecydowanej interwencji na rzecz poprawy zdrowia swoich mieszkańców, z uwagi na ciągły spadek poziomu zaludnienia. Jedną z bezpośrednich przyczyn tego stanu jest niska liczba urodzeń. Kluczowe znaczenie ma skierowanie wsparcia do kobiet w ciąży i ich dzieci. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu matek i dzieci poprzez objęcie wsparciem 1453 kobiet oraz 1742 dzieci do 2 roku życia, a także 20 osób będących personelem służb medycznych. Ponadto przewidywane jest przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-edukacyjnych, a także objęcie kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciem in. 639 osób (20%) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będą one traktowane priorytetowo.”