Ogłoszenie z dnia 02.11.2017 r. o poszukiwaniu

Partnera/Partnerów do projektu.

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej w Brzegu

poszukuje Partnera/Partnerów

 

do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi.


 1. Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa opolskiego w badaniach profilaktycznych ukierunkowanych  na  poprawę  wykrywalności raka piersi poprzez realizację działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań. Udział
w projekcie przyczyni się do wcześniejszej identyfikacji, zmniejszenia ryzyka wykrywania choroby w zaawansowanym stadium oraz zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań. Podział zadań w ramach partnerstwa powinien zostać dokonany w taki sposób, aby uwzględniał potencjał każdego z partnerów oraz partnera wiodącego. Udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu.

 

 

 1. Zakres tematyczny partnerstwa:

Projekt będzie obejmować w szczególności następujące działania:

 1. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań,
 2. zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 3. opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

 

III. Forma prawna partnera:

Partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, które pozostają
w jednym z poniższych związków (Załącznik I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu):

– przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

– przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

– przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

– przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie

W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej (nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tych jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych przepisów mają osobowość prawną).

 

Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa, w tym kierowania zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, a także wzajemnego angażowania jako personel projektu pracowników partnera wiodącego lub partnera.

 

 1. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

 1. Zgodność profilu działalności kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferuje wkład w postaci potencjału osobowego, organizacyjnego, finansowego lub technicznego w realizację celu partnerstwa – współpraca w trakcie przygotowania założeń projektu.
 3. Posiada zasoby niezbędne do realizacji projektu (osobowe, organizacyjne, finansowe lub techniczne).
 4. Zobowiąże się do zawarcia porozumienia / umowy o partnerstwie z Brzeskim Centrum Medycznym, która określa w szczególności:
 • przedmiot porozumienia albo umowy
 • prawa i obowiązki stron; zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów
  w projekcie;
 • ­Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
 • ­sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów;
 • zapisy dotyczące kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron
  z porozumienia lub umowy.

 

Uwaga: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Działania 7.4, zgodnie z warunkami określonymi w SZOOP.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dane potencjalnego partnera (nazwa, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, dane osoby do kontaktu).
 2. Informacje nt. oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (osobowy, organizacyjny, techniczny lub finansowy).
 3. Wykaz osób określonych w pkt IV.3. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować
  w Projekcie.
 4. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 5. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Wybór Partnera:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1) Wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu.

2) Negocjowania warunków realizacji projektu.

3) Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

VII. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Brzeskiego Centrum Medycznego  (decyduje data wpływu do BCM), tj. nie później niż 27.11.2017r.

 

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej z dopiskiem „Partner Projektu (rak piersi)” należy składać osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, Adres: ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.

 

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 1. Zgodność profilu działalności kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera.
 4. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem, w tym kompleksowość zaproponowanych działań, adekwatność zaproponowanych działań, spójność zaproponowanych działań.

 

Uwagi:

 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Lidera Partnerstwa.
 2. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
 3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 4. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisane porozumienie bądź wstępna umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 6. Podpisanie i przekazanie umowy partnerskiej nastąpi przed dniem zawarcia umowy
  o dofinansowanie projektu

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego ogłoszenia można kierować do:

Brzeskie Centrum Medyczne, Adres: ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, tel. 694 311 818, e-mail: medyczny.bcm@op.pl.

Wynik naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na stronie https://bcm.brzeg-powiat.pl