Regulamin Odwiedzin w Brzeskim Centrum Medycznym

Szanując pracę personelu oraz chcąc zapewnić spokój i bezpieczeństwo pacjentom hospitalizowanym w Oddziałach Szpitala, jak również przestrzegając ustawowych Praw Pacjenta, prosimy o przestrzeganie następujących zasad dotyczących odwiedzin.

 

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godziny 12:0014:00 oraz w godzinach 16:00–18:00 o ile wewnętrzny regulamin oddziału nie stanowi inaczej, w pozostałych godzinach konieczne jest uzgodnienie tego faktu z lekarzem dyżurnym.
 2. W Bloku Porodowym, pacjentki w trakcie porodu, przebywające na Sali Porodowej mają prawo do obecności osoby bliskiej przez całą dobę po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym.
 3. Brak odwiedzin na salach pooperacyjnych w „0” dobie po operacji i cięciu cesarskim.
 4. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki Oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę.
 5. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić Pielęgniarce Oddziałowej lub Pielęgniarce Dyżurnej.
 6. Jednego pacjenta może jednorazowo odwiedzać tylko jedna osoba.
 7. W czasie odwiedzin należy zachować reżim sanitarny.
 8. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie.
 9. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym z jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych niezrównoważonych psychicznie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a jeśli zajdzie taka potrzeba wezwać policję.
 10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
 11. Zaleca się aby osoby odwiedzające dokładnie umyły i dezynfekowały ręce przed wejściem do sali pacjentów korzystając z toalet ogólnodostępnych oraz pojemników z płynem dezynfekcyjnym na salach chorych.
 12. Osoby odwiedzające mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 13. Zabrania się siadania na łóżkach pacjentów.
 14. W czasie obchodu lekarskiego oraz czynności pielęgnacyjno-leczniczych odwiedzający nie mogą przebywać w sali pacjentów.
 15. Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów przebywających w salach wieloosobowych.
 16. Odwiedzający powinni ograniczyć do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych.
 17. Osobom odwiedzającym zabrania się przynoszenia kwiatów oraz artykułów spożywczych zabronionych przez personel medyczny. W szczególności zabrania się przynoszenia leków i wyrobów medycznych.
 18. Zabrania się chodzenia po innych salach niż ta, na której pacjent przebywa.
 19. Pielęgniarka ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do postanowień Regulaminu, a nawet żądać (w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym) opuszczenia Oddziału.
 20. Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub okresowego zakazu odwiedzin ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, o czym pacjenci zostaną poinformowani, a stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do Oddziałów.
 21. Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających, fotografowania i filmowania oraz wprowadzania zwierząt!
 22. Odwiedzający zobowiązani są do szanowania mienia Szpitala za ewentualne szkody ponoszą odpowiedzialność finansową.