Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg

Opis stanowiska:

 • zbieranie materiałów i opracowywanie planów zamówień publicznych,
 • przygotowywanie we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • obsługa postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy oraz udział w pracach komisji,
 • opracowywanie danych do sprawozdań dot. zamówień publicznych,
 • obsługa kancelaryjna komisji przetargowych,
 • przedkładanie wniosków komisji przetargowej w sprawie: propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, propozycji wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia osobom uprawnionym do dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważniania postępowania,
 • zawiadamianie wykonawców o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opracowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranymi Wykonawcami,
 • obsługa kancelaryjna procesu udziału BCM w postępowaniu odwoławczym i skargowym w przedmiocie zamówień publicznych,
 • opracowywanie i aktualizowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy oraz Ustawy Kodeks cywilny,
 • najmniej 6 – cio miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia procedur w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę na pełny etat – od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.25 – 15.00
 • możliwość podnoszenia umiejętności i kwalifikacji,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.