Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii

Kierownik: lek. Krzysztof Szott

Lekarze:

lek. Janusz Mruk

lek. Irena Gryka

lek. Jerzy Pliś

 

Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Krukowska

Telefony do Oddziału Intensywnej Terapii

Kierownik:                 77-4446614

Lekarze:                     77-4446610

Pielęgniarki:             77-4446609

Oddział świadczy usługi w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii:

–   anestezji, tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych,

– intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie   chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego itd.),

–   reanimacji, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny.

Przy udzielaniu ww. świadczeń stosowane są następujące standardy postępowania i procedury   medyczne:

–   prowadzi się ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych i stosuje się wszelkie dostępne metody i techniki terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych układów organizmu,

–   udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga stałej obecności lekarza anestezjologa w oddziale.