Obowiązek Informacyjny

Szanowny Pacjencie

Na podstawie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1.
 • Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia.
 • Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania,
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres ustalony na podstawie rodzaju dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
 • ma Pani / Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z pózn. zm.)

Brzeg, 25.05.2018 r.

Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych

Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa