Numer sprawy PN/3/2016                                                                    Brzeg, dnia 29.03.2016 r..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PN-3-2016 – Zawiadom. o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:           wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników,   testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

 

Działając na podstawie art. 40 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.03.2016 r..

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1,49-301 Brzeg, Strona www.bcm.brzeg.pl Godziny urzędowania: 725 – 1500

 1. Określenie trybu zamówienia. Przetarg nieograniczony.
 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bcm.brzeg.pl. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w Dziale Zamówień Publicznych i Realizacji Dostaw Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 20,00 zł.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego   Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania.

 

Nr zadania Nazwa zadania
1 Testy identyfikacyjne i lateksowe
2 Lekowrażliwość
3 Lekowrażliwość – MIC, krążki
4 Podłoża suche
5 Podłoża w probówkach i butelkach
6 Podłoża na płytkach
7 Krążki diagnostyczne
8 Koperty wytwarzające gazy
9 Szczepy kontrolne
10 Surowice diagnostyczne
11 Podłoża na płytkach do badań środowiskowych
12 Test do wykrywania antygenów w PMR, moczu, surowicy
13 Testy immunochromatograficzne-drogi oddechowe
14 Chromatograficzne testy wykrywające rotawirusy i adenowirusy
15 Podłoża chromogenne
16 Wykrywanie karbapenemaz
17 Wykrywanie antygenów Legionella pneumophila i Str. pneumoniae w moczu
18 Wykrywanie Str. pyogenes w bezpośrednich materiałach od pacjentów
19 Wykrywanie i identyfikacja Campylobacter
20 Wykrywanie antygenów norowirusów w kale
21 Oznaczanie wrażliwości drożdżaków metodą manualną
22 Diagnostyka Clostridium difficile
23 Mycoplasma, Ureaplasma i Chlamydia w drogach moczowo – płciowych
 1. Ilości odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych określono w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.23 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33696500-0
 3. Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

4.1. Zaoferowane odczynniki muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku,  wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty te wykonawca dostarczy  zamawiającemu na wezwanie po zawarciu umowy.

4.2. Dla zadania nr 1:

 1. Instrukcja wykonania w języku polskim przy pierwszej dostawie testów niezależnie od

prezentowanych instrukcji w internecie.

 1. Poz. 26 – 35- okres ważności min. 2 lata od daty zamówienia

4.3. Dla zadania nr 2:

 1. Krążki antybiotykowe w oryginalnych opakowaniach, każda rurka z pochłaniaczem wilgoci, bez konieczności przekładania do zastępczych opakowań z etykietą zawierającą nazwę, termin ważności:

temperatura przechowywania dla wszystkich krążków 2-8 0 C

 1. Krążki antybiotykowe od jednego producenta.
 2. Udostępnienie 4 nowych (sprawnych) dyspenserów 6-pozycyjnych na czas trwania umowy.

4.4. Dla zadania nr 3:

 1. Paski pakowane po 10 szt.
 2. Paski bezwzględnie plastikowe – pakowane w opakowaniach z pochłaniaczem wilgoci.
 3. Na każdym plastikowym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie.
 4. Aktualne certyfikaty kontroli jakości dostarczyć przy każdej dostarczonej serii.
 5. Instrukcje wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim.
 6. Zakresy referencyjne dostarczyć przy każdej dostawie testów niezależnie od zamieszczonych w   internecie.
 1. Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia.

4.5. Dla zadań nr: 4, 5, 7,10,12

 1. Deklaracja CE do każdego produktu – dołączyć przy pierwszej dostawie.
 2. Opisy w jęz. polskim do każdego produktu – dołączyć przy każdej dostawie niezależnie od instrukcji umieszczonych w internecie.

4.6. Dla zadania nr 6:

 1. Deklaracja CE do każdego produktu – dołączyć przy pierwszej dostawie.
 2. Opisy w jęz. polskim do każdego produktu – dołączyć przy każdej dostawie.
 3. Termin dostarczenia płytek – do 72 godzin od złożenia zamówienia

4.7. Dla zadania nr 9:

 1. Szczepy z pierwszego pasażu – przedstawić potwierdzające dokumenty przy pierwszej dostawie.
 2. Instrukcja postępowania z dostarczonymi szczepami niezależnie od instrukcji umieszczonych w    internecie.

4.8. Dla zadań nr: 13,14,17, 23

 1. Instrukcja postępowania w jęz. polskim do każdego produktu – dołączyć przy każdej dostawie niezależnie od instrukcji umieszczonych w internecie.
 1. Termin ważności – min. 1 rok od dat dostarczenia testów.

4.9. Dla zadań nr: 15,16

 1. Deklaracja CE do każdego produktu – dołączyć przy pierwszej dostawie.
 2. Opisy w jęz. polskim do każdego produktu – dołączyć przy każdej dostawie niezależnie od opisów umieszczonych w internecie.
 1. Wykonawca dostarczy barwne tablice.

4.10. Dla zadań nr: 18,19, 20, 21

 1. Instrukcja wykonania i pobierania materiału w jęz. polskim przy pierwszej dostawie testów

niezależnie od instrukcji umieszczonych w internecie.

4.11. Dla zadania nr: 22

 1. Instrukcja postępowania w jęz. polskim do każdego produktu – dołączyć przy każdej dostawie niezależnie od instrukcji umieszczonych w internecie.
 1. Termin ważności – min. 1 rok od dat dostarczenia testów.
 2. Do oferty należy dołączyć metodykę potwierdzającą wymagane parametry w poz.1,2 w/w zadania.
 3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych części zamówienia.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 3. a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

 1. b) posiadania wiedzy i doświadczenia
 2. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach , które wykonawcy muszą dołączyć do oferty. Dokumenty te wyszczególniono w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

 1. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
 • cena waga    95 %
 • Termin dostawy od złożenia zamówienia                   waga 5 %
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie lub innym bezpiecznym opakowaniu na adres:

Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg lub złożyć w sekretariacie Brzeskiego Centrum

Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1 w terminie do dnia 07.04.2016 r…do godziny 1000

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się dnia 07.04.2016 r.. o godzinie 1030 w Zamówienia Publiczne- parter Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1.

 1. Termin związania ofertą.

Przez okres 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony  internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego  systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja  elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

DYREKTOR

Brzeskiego Centrum Medycznego

Krzysztof Waldemar Konik

pliki do pobrania:

PN-03-2016  

Odpowiedzi na zapytania1 PN-3-2016 z dnia 04.04.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania PN-3-2016 – 2- z dnia 04.04.2016 r.

PN-3-2016 – Zawiadom. o wyborze najkorzystniejszej oferty