OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO     Brzeg, 26.02.2016r.

NOTATKA

z dnia 03.03.2016 r. w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

nazwa postępowania Usługa na wywóz odpadów stałych komunalnych ( odpady komunalne nie segregowane) z Brzeskiego Centrum Medycznego Brzegu ul. Mossora 1 i ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg, , sygn. akt ZO/1 / 2016

 1. Szacunkowa wartość zamówienia (netto):65 661,00 zł.
 2. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

70 913,88 zł

 1. Kryteria wyboru: cena 100%.
 2. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www. bcm.brzeg.pl

 

Lp.

dane Wykonawców którzy złożyli ofertę

data złożenia oferty cena

(brutto)

uwagi
1 REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

03.03.2016 r.

godz. 9.33

65 064,71 zł Ilość punktów wg kryterium „cena 100%” – 87,89
2 Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Saperska 1, 49-300 Brzeg

 

03.03.2016 r.

godz. 9.45

63 536,40 zł Ilość punktów wg kryterium „cena 100%”100,00

 

 1. Biegli uczestniczący w postępowaniu: nie dotyczy
 2. Jako najkorzystniejsza zostaje uznana oferta: nr 2:, Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Saperska 1, 49-300 Brzeg, cena brutto 63 536,40 , słownie brutto: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć zł. 40/100.

Uzasadnienie: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%.

 1. Postępowanie unieważniono, ponieważ:     nie dotyczy.

                      DYREKTOR

       Brzeskiego Centrum Medycznego

Krzysztof Waldemar Konik

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO     Brzeg, 26.02.2016r.

art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 1. Przedmiot zamówienia: Usługa na wywóz odpadów stałych komunalnych ( odpady komunalne nie segregowane) z Brzeskiego Centrum Medycznego Brzegu ul. Mossora 1 i ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg, sygn. akt 1/ZO / 2016.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90000000-7- wywóz odpadów komunalnych

 1. Szczegółowe warunki zamówienia stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:

– formularz ofertowy;

– formularz cenowy, stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

– projekt umowy.

 1. Siedziba Zamawiającego:

Brzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu

 1. Mossora 1, 49-301 Brzeg

Strona internetowa: www.bcm.brzeg.pl

Adres e-mail: dzpbcmbrzeg@gmail.com

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest Elżbieta Bereżańska, Danuta Żabska; tel.77/ 4446519 e-mail: dzpbcmbrzeg@gmail.com.w godzinach. 8:00- 14:30.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.

Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania.

Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych polegających na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem.

 1. Przygotowanie oferty:
 2. a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. Poprzez formę pisemną rozumie się ofertę opatrzoną własnoręcznym oryginalnym podpisem zgodnie z przepisem art. 78 kodeksu cywilnego.
 3. b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert.
 4. c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 6. e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 7. f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
 8. g) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.
 9. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Brzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu

 1. Mossora 1, 49-301 Brzeg

w Sekretariacie do dnia 03.03.2016 r. do godz.10:00

Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:

Usługa na wywóz odpadów stałych komunalnych ( odpady komunalne nie segregowane) z   Brzeskiego Centrum Medycznego Brzegu – sygn. akt ZO/1 / 2016

Nie otwierać przed 03.03.2016r. godz. 10:30

Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Termin i miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego:

Brzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu

 1. Mossora 1, 49-301 Brzeg

w: Zamówienia Publiczne- parter dnia 03.03.2016 r. godz.10:30

 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

najniższa oferowana cena brutto : cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

W sytuacji, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 1. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:
 2. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 3. b) Wypełniony formularz ofertowy .
 4. c) Wypełniony odpowiedni formularz cenowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( stanowią załączniki: nr 1 oraz 2 do niniejszego ogłoszenia);
 5. d) wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg,
 6. e) umowy z ZGO Gać Sp. z o. o. jako właściwą miejscowo instalacją do przyjmowania odpadów o kodzie 200301.
 7. f) decyzja – zezwolenie na transport odpadów co najmniej na terenie powiatu brzeskiego wydanego przez starostę.

 

 1. e) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.
 2. Forma składania dokumentów:
 3. Dokumenty z pkt 13. b), c) należy złożyć w formie oryginału
 4. Dokument z pkt 13 a), d), e) i f) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Załączniki:

Formularz ofertowy wraz z załącznikami:

-Formularz cenowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1);

-Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
( załącznik nr 2)

– Projekt umowy (załącznik nr 3);

 

Data zamieszczenia na stronie internetowej oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 26.02.2016r.

Sporządził: Elżbieta Bereżańska, Danuta Żabska

PLIKI DO POBRANIA : ZO-01-2016            2016-02-26

 

DYREKTOR

Brzeskiego Centrum Medycznego

Krzysztof Waldemar Konik